5 eduka raamatupidaja omadust

Jaga:

Raamatupidaja roll organisatsioonis

Raamatupidaja aitab organisatsiooni finants- ja maksuarvestuse, finantsaruannete analüüsi, kulu- ja eelarvestusega. Olenevalt organisatsioonist võib raamatupidajate arv, roll ja töö sisu suuresti erineda. 

Kutsestandardiga on eristatud kolm taset: raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) või juhtivraamatupidajaga (tase 7), aga kasutusel on rohkem ametinimetusi:

 • juhtivraamatupidaja,
 • vanemraamatupidaja, 
 • raamatupidaja, 
 • controller ehk finantskontroller, 
 • pearaamatupidaja,
 • finantsjuht,
 • finantsanalüütik,
 • siseaudiitor, 
 • palgaarvestaja,
 • andmesisestaja,
 • raamatupidaja assistent,
 • arveametnik, 
 • arvestusala spetsialist jne.

Raamatupidaja roll organisatsioonis võib piirduda andmesisestusega või ulatuda finantsanalüüsi abil juhtimisotsuste nõustamiseni. Ainult ametinimetuse järgi ei saa raamatupidaja tööülesandeid järeldada, sest paljud sama ametinimetusega spetsialistid täidavad organisatsioonis erinevat rolli ning erineva nimetusega raamatupidajad sarnast rolli. Seega töötajat otsides tuleks raamatupidaja töökuulutuses tähelepanu pöörata ootustele ja töö sisu kirjeldusele, et oleks võimalikult selge raamatupidaja vastutus ja roll organisatsioonis. Koostöö hea raamatupidajaga toetab organisatsiooni arengut ning valiku tegemisel tasub oluliseks pidada erinevaid omadusi.

Kuidas valida hea raamatupidaja?

Hea raamatupidaja on usaldusväärne, suudab pakkuda väärtuslikku finantsalast nõu, aidates ettevõtte juhtidel teha strateegilisi otsuseid ja parandada üldist edu ja finantsseisu. Oluline on ka oskus lihtsalt ja selgelt suhelda, selgitades keerulisi finantsteemasid ning luues ja hoides tugevaid suhteid nii kolleegide kui ka klientidega. Millele täpsemalt tuleks pöörata tähelepanu, kui olete otsimas head raamatupidajat?

1. Pädev raamatupidaja lihtsustab ettevõtte tööd

Väärtuslike kogemuste ja üksikasjalike teadmistega raamatupidaja roll organisatsioonis on väga olulise mõjuga. Raamatupidaja töös on oluline mõista nii suurt pilti kui ka pöörata tähelepanu detailidele. Suure pildi mõistmine tähendab võimet näha ja mõista ettevõtte finantsseisundit tervikuna, sealhulgas äristrateegiaid, pikaajalisi eesmärke ja üldist majanduskeskkonda. See võimaldab raamatupidajal anda strateegilist nõu, aidata ettevõttel teha õigeid finantsotsuseid ning toetada organisatsiooni kasvu ja arengut.

Detailide mõistmine on aga vajalik täpsete aruannete ja arvestuse pidamiseks, veendumaks, et kõik finantsandmed on korrektsed ja täpsed. Raamatupidaja peab olema tähelepanelik vigade tuvastamisel ja nende parandamisel, et vältida võimalikke finantsilisi ebakõlasid ja tagada seaduslike nõuete täitmine.

Raamatupidajate tase ja oskused võivad väga palju erineda. Raamatupidaja valimisel meeskonda uurige tausta, milline on raamatupidaja väljaõpe ja eelnev kogemus, millistes valdkondades on ta töötanud ja kas tal on varasemat kogemust sarnaste ettevõtetega. Lisaks üldistele raamatupidamisvaldkonna teadmistele on oluline, et ta oleks kursis kehtivate asjakohaste standardite ja seadustega, nt raamatupidamise seaduse, maksuseaduste, andmekaitse põhimõtete, rahapesu tõkestamise, tööõiguse, Eesti Finantsaruandluse Standardiga jne. Samuti on oluline, et tal oleksid vajalikud tehnilised oskused raamatupidaja tööd lihtsustavate programmide ja rakenduste kasutamiseks.

2. Raamatupidaja käib ajaga kaasas – koolitus ja kursused

Kuigi raamatupidajatel peavad olema tugevad põhiteadmised, on oluline, et nad hoiaksid end kursis muutustega raamatupidamise valdkonnas. Lisaks muudatustele seadustes ja maksusüsteemis peavad raamatupidajad olema teadlikud ka uuenduslikest IT-lahendustest valdkonnas, sest tehnoloogia kasutamine raamatupidamises on juba praegu kohustuslik ning muutumas aina olulisemaks. Eduka raamatupidaja eelduseks on huvi ja valmidus tulevikus erinevate uuendustega kaasa minna.

Veenduge, et raamatupidajal oleks võimalusi ja soovi panustada enesetäiendamisse, sest raamatupidamise valdkonnas on pidevad muutused paratamatud. Raamatupidaja, kes on enesearengu suhtes positiivse hoiakuga ja leiab oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks võimalusi koolituste, seminaride abil ning kes on kursis valdkondlike muudatuste ja tehnoloogiliste uuendustega, on organisatsiooni jaoks väga väärtuslik.

3. Suhtlemis- ja enesejuhtimisoskused raamatupidaja töös

Raamatupidajad suhtlevad erinevate inimestega, nt ettevõtte juhtide, töökaaslaste, klientide või koostööpartneritega. Meeldiva ja efektiivse suhtluse tulemuseks on sujuvam koostöö ning ettevõtte parem maine. Hea suhtlemisoskusega raamatupidaja oskab arusaadavamalt ja efektiivsemalt edastada analüüsitulemusi, soovitusi, nõuandeid ja keerukamaid tehnilisi teemasid. Oluline on ka raamatupidaja võime kaasata kolleege ja oskus juhtida erinevate innovaatiliste lahenduste juurutamise protsesse ettevõtte siseselt.

Raamatupidaja töös on oluline ka enesejuhtimise oskus, sh ajajuhtimine, stressiga toimetulek, kiire kohanemine muutustega, valmidus elukestvaks õppeks, eneseregulatsioon, eesmärkide püstitamine ja probleemide lahendamine. Probleemilahendusele keskendudes on võimalik lahendada finantsolukorraga seotud väljakutseid ja mõelda võimalikele lahendustele. Arvestades pidevaid muutusi raamatupidaja töös, tasub erilist tähelepanu pöörata valmisolekule omandada uusi teadmisi ja oskusi. 

Raamatupidaja valimisel tuleks arvestada isikuomaduste ja väärtustega, sest need mõjutavad oluliselt tema sobivust organisatsiooni meeskonnaga ning võivad aidata kaasa edule ja pikaajalisele koostööle.

4. Raamatupidamise digitaliseerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti mõistmine

Raamatupidamise ja finantstehnoloogia tulevik on pideva uuenduse ja muutumise teekond. Tehnoloogilised edusammud, nagu pilvandmetöötlus, automatiseerimine, andmeanalüüs ja tehisintellekt, muudavad raamatupidamisvaldkonda. Neid edusamme omaks võttes saavad raamatupidajad täiendada oma oskusi, avada uusi võimalusi ja pakkuda oma klientidele ja organisatsioonidele veelgi suuremat väärtust.

Raamatupidamise dokumentide digiteerimine, rutiinsete protsesside automatiseerimine ning tehisintellekti kasutamine andmeanalüüsis parandavad organisatsiooni efektiivsust ja ressursisäästlikkust ning toetavad ettevõtte jätkusuutlikku kasvu ja strateegilist juhtimist. 

Veenduge, et raamatupidaja on kursis kaasaegsete raamatupidamistarkvarade ja muude IT-lahendustega. Hea raamatupidaja kasutab oma töö korraldamisel maksimaalselt tarkvara võimalusi ja liidestusi erinevate rakendustega. Tänu valmisolekule kasutada tehnoloogilisi lahendusi, on võimalik tööprotsessi sujuvamaks muuta kõigi jaoks, kes on seotud arvete väljastamise ja kinnitamise või kuluaruannete esitamisega.

5. Raamatupidamistööd lihtsustavate tarkvarade tundmine

Raamatupidajatelt oodatakse üha paremaid IT-lahenduste kasutamise oskusi. Raamatupidamist lihtsustavaid tarkvarasid ja lahendusi on erinevaid, nt:

 • majandus- ja raamatupidamistarkvarad, 
 • äriinfosüsteemid, 
 • finants- ning juhtimisanalüüsi ja -arvestuse programmid, 
 • ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) lahendused, 
 • kontoritarkvara,
 • interaktiivsed andmete visualiseerimise tööriistad,
 • erinevad spetsiifilised tarkvarad, nt laoarvestusprogrammid, e-poe rakendused ja e-veoselehed,
 • tehisintellekti lahendused,
 • e-arve operaatori teenused (e-arved, e-kviitungid ja e-kuluaruanded) jne.

Sageli ei kasutata raamatupidamisprogrammide ja liideste kõiki võimalusi ning kasuks tuleb oskus kohandada tarkvaralahendused ettevõtte vajadustele vastavaks. See tähendab, et tulevik nõuab raamatupidajatelt aina rohkem tehnilist taipu ja laia silmaringi, mis aitaks leida sobivad nutikad lahendused. Raamatupidaja töö on muutumas ning hea raamatupidaja on valmis muutustega kohanema, et toetada organisatsiooni edukat finantsjuhtimist.

Tulevik: mis muutub raamatupidaja töös 10 aasta jooksul?

Muutust raamatupidajate töös mõjutavad erinevad aspektid, nt tehnoloogia areng, õiguskeskkonna nõuete muutused, töökultuuri teisenemine, suund paberivaba raamatupidamise suunas jne. Järjest enam oodatakse, et raamatupidajatel oleks lisaks valdkondlikele oskustele ka teadmisi IT- ning ärivaldkonnast.

Raamatupidaja vastutus ja fookus on muutumas

Rutiinsete ülesannete automatiseerimisel tehnoloogia abil nihkub raamatupidajate fookus sisulisemale tööle ja strateegilisele nõustamisele. Raamatupidaja töös on suurem rõhk andmete täiendaval sisulisel analüüsil, visualiseerimisel, selgitamisel ning kohandamisel. See võimaldab avastada varjatud mustreid, tuvastada trende ja luua andmepõhiseid teadmisi, et oleks võimalik planeerida makse, analüüsida riske ja teha paremaid otsuseid.

Seega on raamatupidajate töö sisu muutumas. Vähem vajatakse andmesisestajaid ja skaneerijaid ning rohkem ärinõustajaid, finantskontrollereid, raamatupidamise tippspetsialiste ja välisaudiitoreid. OSKA uuringus on põhjalikumalt kirjeldatud arvestusala ja ärinõustamise trende ja karjäärialaseid suundumusi.

Arvepidamise automatiseerimine ja digitaliseerimine raamatupidaja töös

Raamatupidamisvaldkond areneb kiiresti koos tehnoloogiliste edusammudega. Digitaliseerimine süveneb, eriliigiliste andmete mahu suurenemise tõttu on suurem vajadus andmeanalüüsiks ja tõlgendamiseks, tehisintellekt tegeleb järjest keerukamate ülesannetega ning automatiseerimine muutub üha olulisemaks.

Digitaliseerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti lahendusi kasutades on võimalik suurendada raamatupidamisvaldkonnas tõhusust, pakkuda suuremat väärtust ja saavutada paremaid tulemusi ja jätkusuutlikku kasvu.

EL-i-üleselt panustatakse reaalajamajanduse kontseptsiooni edendamisse. Reaalajamajanduse põhimõtte järgi on pärast algandmete sisestamist süsteemidesse kogu edaspidine infoliikumine digitaalne. See tähendab, et andmeid sisestatakse üks kord, need on masinloetaval kujul ja elavad standardiseeritud kujul ühes infosüsteemis. Reaalajamajanduse arendused on näiteks e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed, andmepõhine aruandlus.

See rõhutab, kui oluline on tänapäeva raamatupidajatel pidevalt uuendada oma teadmisi ja oskusi digiteerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti võimaluste kasutamisel. 

Küberturvalisuse, andmekaitse, rahapesu tõkestamise olulisus raamatupidaja töös

Kuna raamatupidajad käsitlevad tundlikku teavet, on tugevad küberturvalisuse meetmed äärmiselt olulised, et ennetada probleeme ja mainekahju. Turvalahendused pakuvad reaalajas jälgimist, ohtude tuvastamist ja andmete krüpteerimist, et kaitsta küberrünnakute eest ja hoida konfidentsiaalset teavet turvalisena. Lisaks tehnilistele võimalustele on oluline, et raamatupidaja mõistaks oma vastutust andmekaitse ja küberturvalisuse tagamisel ning järgiks soovitusi. Riigi Infosüsteemi Amet on loonud veebilehe, kus leidub küberturvalisuse tagamiseks soovitusi ka ettevõtetele. Samuti on RIA koostanud juhendi ettevõtete küberturvalisuse tagamiseks.

Küberturvalisuse teemal võib lugeda näiteks Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamatust. Küberrünnakud on muutunud sihitumaks ja keerulisemaks, mistõttu on suurenenud küberrünnakute arv. Riigi Infosüsteemi Amet registreeris 2023. aastal 3314 mõjuga küberintsidenti ehk 24% rohkem kui 2022. aastal. Pettusi registreeriti mullu 546 ehk ligi 2,5 korda rohkem kui aasta varem. Pettuste skeeme on väga palju, näiteks kompromiteeritakse mõne ettevõtte e-posti konto ja saadetakse selle alt partneritele arveid muudetud arvelduskonto andmetega. Näiteks on sellise skeemiga ettevõtjalt petetud välja üle 30 000 euro. Nutikate arvelahenduste ja masinloetavate e-arvete kasutamine võimaldab minimeerida arvepettuste riski:

 • e-arved liiguvad automaatselt süsteemide vahel, mitte meiliserverite kaudu nagu PDF-arved;
 • e-arved liiguvad operaatorite võrgustikus krüpteerituna ja ligipääs arvetele on piiratud kasutajaõigustega;
 • e-arvete saatmiseks peab ettevõte olema registreeritud Äriregistris;
 • sissetulevate digiteeritud ja e-arvete puhul aitab turvalisust tagada kinnitusring ning ettevõttesisesed kinnitamise protsessid ja reeglid. 

Rahapesu tõkestamisega seotud reeglid karmistuvad ja järelevalve suureneb. Raamatupidajad peaksid olema samuti valvsad ebatavaliste või kahtlaste tehingute suhtes ja oskama neid tuvastada. Finantskuritegevuse ehk rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegeleb Rahapesu Andmebüroo.

Seega on oluline panustada küberturvalisusse ja töötajate teadlikkusse ning järgida soovitusi arvepettuste ja muude küberkuritegude ennetamiseks. 

Keskkonnasäästlikkus raamatupidaja töös

Keskkonnasäästlikkus on muutumas järjest olulisemaks ning kliendid eelistavad aina rohkem keskkonnahoidlikke ettevõtteid. Raamatupidajate töö puhul aitab keskkonnajalajälge vähendada digiteerimine. Vähendades paberitööd ja käsitsi töötlemise vajadust, aitab digiteerimine vähendada ettevõtte tegevuskulusid, sealhulgas paberi, tindi ja arhiiviruumide pealt. Sellel on positiivne mõju meie keskkonnale. Tähelepanu tasub pöörata ka digiprügile. Näiteks pdf-arvete jalajälg keskkonnale on märgatavalt suurem kui e-arvete puhul. 

Kaugtöö võimalus raamatupidaja töös

Kaugtöö ja paindlik töökorraldus on muutunud tavapärasemaks nii raamatupidajate kui ka paljude teiste ametite puhul. Statistikaameti andmetel kasutas 2012. aastal Eestis kaugtöövõimalust kõigest 7,3% töötavatest inimestest, kuid 2021. aastal oli see osakaal juba 28%. Pilvepõhised tarkvarad hõlbustavad kaugtöö tegemist. See võimaldab geograafiliselt hajutatud meeskondadel sujuvalt koos töötada, suurendades raamatupidaja töö paindlikkust. Kaugtööl on eeliseid nii organisatsiooni juhi kui raamatupidaja vaates. 

Organisatsiooni juhtidel on tänu kaugtöö võimalusele võimalik värvata raamatupidaja, kellel on vajalikud oskused, olenemata töötaja elukohast. Tööandja valikul on lisaks raamatupidaja palgale ka muid olulisi hüvesid, mis võivad mõjutada tööleasumise otsust. Paljude inimeste jaoks on kaugtöö võimalus väga väärtuslik, võimaldades leida parem tasakaal töö- ja eraelu vahel ning vähendada ajakulu tööle ja koju liikumiseks. 

Tehnilised lahendused aitavad raamatupidajatel kaugtööd teha. Nt arvete kinnitamine on võimalik ühe klikiga nutiseadmes ning enam ei pea raamatupidaja käima kogumas allkirju paberkandjal dokumendile. Või siis nt kuluaruannete jaoks saab tšekke koguda digitaalselt ja ei ole vaja enam paberkandjal tšekke toimetada raamatupidajale.

Finbite muudab raamatupidamise lihtsamaks

Finbite’i e-arve lahendus toetab kaasaskäimist raamatupidamisvaldkonna arenguga. Tänu automatiseeritud protsessidele saab raamatupidaja keskenduda rutiinse töö asemel sisulisele tööle. Finbite’i abil on võimalik digiteerida kõik PDF- ja paberarved ning tšekid, lihtsustada kuludokumentide edastamist ning automatiseerida märgukirjade ja meeldetuletuste saatmist ja haldust. Ettevõtte juhtkonna nõustamist lihtsustab võimalus saada kergesti põhjalik ülevaade arveldusprotsessidest

Finbite’i e-arve lahendus toetab ka töökorralduse teisenemist ja küberturvalisust. Olenemata ajast ja asukohast on volitatud töötajatel ligipääs dokumentidele ja digiarhiivile

E-arvete kasutamine on turvaline ja vähendab küberrünnakute riski, sest info liigub mööda turvatud kanaleid, maha jääb logi-jälg, e-arved liiguvad registrikoodi alusel ning sissetulevate e-arvete puhul suurendab turvalisust kinnitusring ja muud ettevõttesisesed protsessid. 

Arendame pidevalt oma teenuseid, et pakkuda mugavaid ja turvalisi lahendusi fintech maailmas. Liituge Finbite’i e-arve lahendusega ning muutke arveldusprotsessid kiireks, mugavaks, turvaliseks ja ettevõtte kasvu toetavaks.

Jaga:

Viimased uudised